Photo galleries : อุทยานธรณีประเทศไทย

Photo galleries : อุทยานธรณีประเทศไทย 2020

อุทยานธรณีประเทศไทยได้กำหนดให้อุทยานธรณีที่จะขอจัดตั้งเป็นอุทยานธรณีประเทศไทยจะต้องดำเนินการจัดส่งภาพถ่ายพร้อมข้อความอธิบายภาพเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการและนำเสนอเข้าสู่เว็บไซต์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์อุทยานธรณีประเทศไทยให้มีการรับรู้อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภาพถ่ายจะสามารถสื่อสารอุทยานธรณีของท่านได้อย่างน่าสนใจ