การประเมินซ้ำในการเป็นอุทยานธรณีประเทศไทยของอุทยานธรณีสตูล

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2563 คณะผู้ประเมินภาคสนามภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี ประกอบด้วย นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์ ดร.ธิติ ตุลยาทิตย์ ผู้เชี่ยวชาญภูมิภาค คณะกรรมการประสานงานเกี่ยวกับการสำรวจทรัพยากรธรณี ในภูมิภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ (CCOP) ผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าทำการตรวจประเมินในพื้นที่อุทยานธรณีสตูลเพื่อการต่อเนื่องของการเป็นอุทยานธรณีประเทศไทย

อุทยานธรณีสตูลครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดสตูล ได้แก่ ทุ่งหว้า มะนัง ละงู และส่วนที่เป็นเกาะของอำเภอเมือง พื้นที่ประมาณ 2,600 ตารางกิโลเมตร และอุทยานธรณีสตูลได้ผ่านการประเมินและรับการรับรองให้เป็นอุทยานธรณีระดับประเทศแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 พร้อมทั้งได้ขึ้นเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกแห่งแรกของประเทศไทย

การประเมินภาคสนามครั้งนี้ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่แหล่งธรณีวิทยาที่สำคัญได้แก่ แหล่งซากดึกดำบรรพ์เขาน้อย แหล่งซากดึกดำบรรพ์สโตรมาไลต์ และเขตข้ามกาลเวลา รวมถึงแหล่งวัฒนธรรมในพื้นที่ เช่น การสานตระกร้ากระจูดหม้อข้าวหม้อแกงลิงควนค้อง วิสาหกิจชุมชนพริกไทยดำ วิสาหกิจชุมชนท่าอ้อยที่เป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากปันหยาบาติกและสถาบันการการศึกษาต่างๆ เช่น โรงเรียนกำแพงวิทยา ที่เป็นเครือข่ายโรงเรียนอุทยานธรณีแห่งที่สองซึ่งโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์เป็นแห่งแรก การประเมินฯ จะคำนึงถึงความก้าวหน้าของอุทยานธรณีประเทศไทย การดำเนินการตามข้อแนะนำของยูเนสโกและการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

ประเมินอุทยานธรณีขอนแก่น สู่ ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 21-24 กรกฏาคม 2563 คณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณีประเทศไทย ได้ลงพื้นที่ประเมินภาคสนาม อุทยานธรณีขอนแก่ สู่ อุทยานธรณีระดับประเทศ โดยมีคณะกรรมการภาคสนามประกอบไปด้วย , ผศ.ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง รอง ผอ.อุทยานธรณีโลกสตูล อ.ธนวัฒน์ ทองเพิ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิทางการท่องเที่ยว ,อ.ชัยพร ศิริพรไพบูลย์ ผู้เชียวชาญ กรมทรัพยากรธรณี ร่วมประเมิน โดยในงานนี้ ลงพื้นที่ในขอบเขตอุทยานธรณีขอนแก่น ในอำเภอภูเวียง และอำเภอเวียงเก่า ซึ่งมีแหล่งทางธรณีที่น่าสนใจในระดับอาเชียน โดยเฉพาะไดโนเสาร์ และแหล่งทางธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติภูเวียง เมื่อผ่านระดับประเทศไทยแล้ว อุทยานธรณีขอนแก่นมุ่งหวังว่าจะได้ไปไกลถึง อุทยานธรณีโลกของูเนสโก

ประเมินอุทยานธรณีเพชรบูรณ์สู่ระดับประเทศ

หลังจากอุทยานธรณีเพชรบูรณ์ประกาศเป็นอุทยานธรณีระดับจังหวัดไปแล้ว ก้าวต่อไปคือการผลักดันให้เพชรบูรณ์จีโอปาร์คก้าวขึ้นสู่ระดับประเทศ โดยล่าสุดทีมประเมินภาคสนามเพิ่งลงพื้นที่ ระหว่างวันที่ 7-11 ก.ค. 2563  ที่ผ่านมา เพื่อประเมินศักยภาพและความพร้อมแหล่งธรณีวิทยาทั้ง 22 แหล่งใน 3 อำเภอฯได้แก่ อ.เมือง, อ.หล่มสัก, อ.น้ำหนาว ตามเกณฑ์ชี้วัด 5 ด้านไปแล้ว โดยผลประเมินน่าจะทราบในเดือนสิงหาคมนี้  

กรมทรัพย์ฯ สร้างคุณค่าแหล่งมรดกธรณี

กรมทรัพยากรธรณี ดำเนินการภายใต้นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในด้านการสร้างการรับรู้ การให้การศึกษา ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายสุรชัย ศิริพงษ์เสถียร ผู้อำนวยการกองธรณีวิทยาพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แหล่งมรดกธรณี “เลยดั้น” อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อหารือร่วมกับคณะอาจารย์โรงเรียนบ้านห้วยกระโปะและผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน ในการพัฒนาแหล่งมรดกธรณีเลยดั้นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านธรณีวิทยา โดยการสำรวจและจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงธรณีวิทยาบริเวณแหล่งมรดกธรณีเลยดั้นและจัดทำแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา ณ โรงเรียนบ้านห้วยกระโปะอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ทางธรณีวิทยาให้กับนักเรียนและผู้ที่สนใจ ทั้งนี้ แหล่งมรดกธรณีเลยดั้น และโรงเรียนห้วยกระโปะ (โรงเรียนอุทยานธรณี) เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานธรณีเพชรบูรณ์ ซึ่งกำลังจะมีการประเมินเพื่อรับรองการเป็นอุทยานธรณีประเทศไทยในเร็ว ๆ นี้

ประชุมหารือการจัดการประชุม (APGN : 2021) 

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี นายนิวัติ มณีขัติย์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี นายสุรชัย ศิริพงษ์เสถียร ผู้อำนวยการกองธรณีวิทยา นายธวัชชัย เทพสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3 พร้อมคณะ เข้าพบนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ร่วมประชุมหารือการจัดการประชุมเครือข่ายอุทยานธรณีโลกภาคพื้นที่เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 7 (the 7th Asia Pacific Geoparks Network (APGN) Symposium) ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล โดยการประชุมครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 9 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล ภายใต้งาน “UNESCO Global Geoparks: Building Community Resilience Conserving Geoheritage”