แหล่งมรดกธรณีสวนหินผางาม

คู่มือผู้เล่าเรื่อง Karst topography : สวนหินผางาม จัดทำโดย

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี      นายสมหมาย  เตชวาล

ผู้อำนวยการกองธรณีวิทยา      นายสุรชัย  ศิริพงษ์เสถียร

สำรวจธรณีวิทยา       กองธรณีวิทยา

เกริ่นนำ

          คู่มือผู้เล่าเรื่อง “แหล่งมรดกธรณี วนอุทยานผางาม” อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย จัดทำขึ้นโดยกองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี สำหรับ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ตาม “โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา” พ.ศ. 2563 ของกรมทรัพยากรธรณี โดยมุ่งหวังให้นักท่องเที่ยวได้รับความรู้ เกี่ยวกับการเกิดลักษณะรูปร่างแบบต่างๆ ของธรณีสัณฐานคาสต์ ในภูมิประเทศภูเขาหินปูน ที่ถูกกัดกร่อนจนมีลักษณะสวยงาม แปลกตา และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน

ธรณีวิทยา

ลักษณะทางธรณีวิทยาของสวนหินผางาม ประกอบด้วยหินปูน หินปูนเนื้อโดโลไมต์ เนื้อมัสสโตน (mudstone) ถึง เกรนสโตน (grainstone) สีเทาถึงเทาอ่อน ถึงสีขาว แบบมวลเนื้อหิน พบก้อนหินเชิร์ต (chert nodule) กระจายตัวอยู่ทั่วไป ในลักษณะฝั่งประบริเวณผิวของหินปูน บางส่วนเปลี่ยนเป็นหินโดโลไมต์ เนื้อจากอิทธิพลของรอยเลื่อน พบซากดึกดำบรรพ์ แบรคิโอพอด สาหร่าย ฟิวซูลินิด บ่งอายุยุคเพอร์เมียนตอนล่าง ซึ่งหินคาร์บอเนตบริเวณนี้จัดอยู่ในหมวดหินน้ำมโหฬาร (Nam Mahoran Formation) โดยพบแนวแตก รอยเลื่อนตัดผ่านเนื้อหินจำนวนมาก ในแนวเกือบเหนือ-ใต้ แนวตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ แนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ และในแนวเกือบตะวันตก-ตะวันออก