แนวทางจัดตั้งอุทยานธรณี

แนวทางและหลักเกณฑ์จัดตั้งอุทยานธรณีประเทศไทย

การจัดตั้งอุทยานธรณีเป็นการต่อยอดการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยา (มรดกธรณี) โดยพื้นที่ที่ต้องการเป็นอุทยานธรณีประเทศไทย ต้องผ่านการเป็นอุทยานธรณีระดับท้องถิ่นมาก่อนโดยต้องมีการจัดตั้ง “กลุ่มอนุรักษ์มรดกทางธรณี มรดกทางนิเวศวิทยา มรดกทางวัฒนธรรมและโบราณคดี ” ประกอบด้วย ผู้นำจากภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่อุทยานธรณีที่ดำเนินงานอนุรักษ์ด้านต่างๆ ภายใต้กรอบแนวคิดอุทยานธรณี จากนั้นกลุ่มอนุรักษ์ฯ กำหนดโครงสร้างบริหารอุทยานธรณี ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการอุทยานธรณี และคณะทำงาน รวมถึงกำหนดขอบเขตพื้นที่อุทยานธรณี และ แผนบริหารจัดการ ได้แก่ การพัฒนาเศรษฐกิจ การเผยแพร่องค์ความรู้ การป้องกัน และการอนุรักษ์ โดยมีแนวทางดังนี้

จะต้องมีการดำเนินงานจริงในพื้นที่เป็นระยะเวลาพอสมควรที่จะสามารถเตรียมตัวในการสมัครเป็นอุทยานธรณีประเทศไทยโดยพัฒนาในแต่ละส่วนให้มีความเข้มแข็งในทุกด้าน ตามรูปแบบองค์ประกอบของอุทยานธรณีในรูปต่อไปนี้

เมื่ออุทยานธรณีท้องถิ่นมีความพร้อมสามารถสมัครเพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นอุทยานธรณีประเทศไทยได้คณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณีได้จัดทำข้อกำหนดการประกาศเป็นอุทยานธรณีประเทศไทย โดยใช้แนวทางการพัฒนาอุทยานธรณีโลกของ UNESCO เป็นต้นแบบการสมัครเป็นอุทยานธรณีประเทศไทยเป็นไปตามความสมัครใจ และพื้นที่ที่ประสงค์สมัครต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี จะพิจารณาใบสมัครโดยอ้างอิงจากข้อกำหนดฯ ดังกล่าว