มรดกธรณี

แนวทางการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยา หรือ (มรดกธรณี)

เป็นแนวทางการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาจะนำไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน และหน่วยงาน เจ้าของพื้นที่มีแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมและนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้าง การรับรู้ให้ประชาชนในท้องถิ่นอันจะส่งผลกระตุ้นให้ชุมชนท้องถิ่นมีความต้องการพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่ง อนุรักษ์ธรณีวิทยาต่อไป