อุทยานธรณีโลกสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

อุทยานธรณีโลกสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

 การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development: SD) เริ่มต้นจากการประชุมสหประชาชาติ ครั้งที่ 2 ณ กรุงริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ในปี 1992 (2535) ประเทศสมาชิกต่างๆ ประชุมร่วมกันในหัวข้อว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (Environment and Development) และได้เห็นชอบให้ประกาศหลักการแห่งสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) สำหรับทศวรรษ 1991–1999 และศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นแผนแม่บทของโลกสำหรับการดำเนินงานที่จะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และในเวลาต่อมาได้มีการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) จำนวน 8 เป้าหมาย ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2543 -2558) อาทิ การขจัดความยากจนและความหิวโหย การส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรี และการรักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นต้น

ปัจจุบัน MDGs ได้สิ้นสุดลงแล้ว โดยประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในหลายประเทศ เช่นเดียวกับประเทศไทย และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการพัฒนา องค์การสหประชาชาติจึงได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ทั้งนี้ เมื่อเดือนกันยายน 2558 นายกรัฐมนตรีของไทยพร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 70 พร้อมกับผู้นำจากประเทศสมาชิก 193 ประเทศ หัวข้อการประชุมในครั้งนั้นคือ การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมกันนี้ผู้นำจากประเทศสมาชิกเหล่านี้ได้ร่วมรับรอง ร่างเอกสารเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนหลังปี 2015 Sustainable Development Goals ที่เรียกว่า Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development (การปรับเปลี่ยนโลกของเรา: วาระ 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน)

สำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs) ใน 15 ปีข้างหน้าที่จะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาของประชาคมโลก ตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย (Goals) 169 เป้าประสงค์ (Targets) โดยเป้าหมายต่างๆ ประกอบด้วย

เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่
เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหาร ปรับปรุงโภชนาการ และสนับสนุนการทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพ และส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศทุกวัย
เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง
เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันให้มีน้ำใช้ และมีการบริหารจัดการน้ำและการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ 7 สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่ย่อมเยา และยั่งยืน
เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และครอบคลุม และการจ้างงานเต็มอัตรา และงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
เป้าหมายที่ 10 ลดความไม่เท่าเทียมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ความต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างครอบคลุมและยั่งยืน
เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 13 ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ
เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้มหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอื่นๆ อย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งการเสื่อมโทรมของดินและฟื้นฟูสภาพดินและหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
เป้าหมายที่ 16 สนับสนุนสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดให้มีการเข้าถึงความยุติธรรมสำหรับทุกคน และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและมีความครอบคลุมในทุกระดับ
เป้าหมายที่ 17 เสริมสร้างความแข่งแกร่งของกลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

อุทยานธรณีโลกสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วย

UNESCO Global Geoparks and their contribution to the Sustainable Development Goals

Goal 1: “End poverty in all its forms everywhere”  เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่

Disaster risk reduction is essential to ending poverty and fostering sustainable development. The bottom-up approach of the UNESCO Global Geoparks reduces the vulnerability of local communities to extreme events and other shocks and disasters through active risk awareness and resilience training

การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเป็นสิ่งสำคัญในการยุติความยากจน และการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยวิธีการจากล่างขึ้นบนของ UNESCO Global Geoparks จะช่วยลดช่องว่างให้กับชุมชนท้องถิ่นโดยผ่านการรับรู้ถึงความเสี่ยงและการฝึกอบรมให้ความรู้ต่างๆ ของแต่ละพื้นที่

Goal 4: “Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all”  เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน

UNESCO Global Geoparks actively educate their local communities and their visitors of all ages. UNESCO Global Geoparks are outdoor classrooms and incubators for sustainable development, sustainable lifestyles, appreciation of cultural diversity and the promotion of peace.

UNESCO Global Geoparks ให้ความรู้ชุมชนท้องถิ่นและผู้เยี่ยมชมทุกวัยได้อย่างน่าสนใจ UNESCO Global Geoparks เป็นห้องเรียนกลางแจ้งสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนรูปแบบการดำเนินชีวิต การสร้างความรักและความชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการส่งเสริมสันติภาพต่างๆ มากมาย

Goal 5: “Achieve gender equality and empower all women and girls” เป้าหมายที่ 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง

UNESCO Global Geoparks strongly emphasize the empowerment of women through educational programmes or the development of women’s cooperatives. Such cooperatives provide an opportunity for women to obtain an additional income in their own area and on their own terms.

UNESCO Global Geoparks ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างพลังอำนาจของผู้หญิงผ่านโครงการการศึกษาหรือการพัฒนาในรูปแบบสหกรณ์ของผู้หญิง สหกรณ์ดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้รับรายได้เพิ่มเติมในพื้นที่ ของตนเองและตามเงื่อนไขของแต่ละอุทยานธรณี

Goal 8: Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

The promotion of sustainable local economic development through sustainable (geo)tourism is one of the key pillars of a UNESCO Global Geopark. This creates job opportunities for the local communities through tourism, but also through the promotion of local culture and products.

การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืนผ่านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (ท่องเที่ยวเชิงธรณี) เป็นหนึ่งในเสาหลักของ UNESCO Global Geopark สิ่งนี้สร้างโอกาสในการทำงานให้กับชุมชนท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยว และยังผ่านการส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอีกด้วย

Goal 11: “Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable” เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ความต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างครอบคลุมและยั่งยืน

Protection, safeguarding and celebrating our cultural and natural heritage are the foundation of the holistic approach of the UNESCO Global Geoparks. UNESCO Global Geoparks aim to give local people a sense of pride in their region and strengthen the identification with the area.

การคุ้มครองปกป้องและส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของเราให้เป็นรากฐานของแนวทางแบบองค์รวมของ Geoparks จากทั่วโลกของยูเนสโก UNESCO Global Geoparks ที่มุ่งหวังที่จะทำให้ชาวบ้าน มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับพื้นที่

Goal 12: “Ensure sustainable consumption and production patterns”  เป้าหมายที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

UNESCO Global Geoparks educate and create awareness on sustainable development and lifestyles. They teach the local communities and visitors to live in harmony with nature.

UNESCO Global Geoparks ให้การศึกษาและสร้างความตระหนักในการพัฒนาที่ยั่งยืนและการใช้ชีวิต พวกเขาสอนชุมชนท้องถิ่นและผู้มาเยือนให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ

Goal 13: “Take urgent action to combat climate change and its impacts” เป้าหมายที่ 13 ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ

All UNESCO Global Geoparks hold records of past climate change and are educators on current climate change. Through educational activities awareness is raised on the issue and people are provided with knowledge to mitigate and adapt to the effects of climate change.

UNESCO Global Geoparks เปรียบเสมือนบันทึกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอดีตและเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันมีความเชื่อมโยงกันมาตลอด
ผ่านการให้ความรู้ที่เกี่ยวกับกิจกรรมการศึกษาให้กับชุมชนและผู้ที่มาเที่ยวชม เพื่อลดและปรับให้เข้ากับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Goal 17: “Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development” เป้าหมายที่ 17 เสริมสร้างความแข่งแกร่งของกลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

UNESCO Global Geoparks are all about partnership and cooperation, not only between local stakeholders, but also internationally through regional and global networks were knowledge, ideas and best practices are shared. Experienced geoparks guide aspiring geoparks to reach their full potential.

UNESCO Global Geoparks เกี่ยวข้องกับการเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือ ไม่เพียงแต่ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเครือข่ายระดับภูมิภาคและระดับโลกผ่านความรู้แนวคิดและแนวปฏิบัติ ที่ดีที่สุดของพวกเราเครือข่าย geoparks ที่มีประสบการณ์จะนำทางพวกเราเครือข่าย geoparks ที่มีประสบการณ์เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

ที่มาข้อมูล :  http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/unesco-global-geoparks/sustainable-development-goals/