อุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นั่งเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณีฯ ให้การรับรอง “อุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก” จังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นชั้นสู่ระดับชาติเป็น “อุทยานธรณีประเทศไทย” นับเป็นอุทยานธรณีระดับชาติ อันดับที่ 3 รองจากจังหวัดสตูล และจังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดอุบลราชธานี มีแหล่งธรณีวิทยาและแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาที่สวยงามมากมาย หลายแห่งมีความสวยงามโดดเด่นแปลกตา และมีคุณค่าทางวิชาการด้านธรณีวิทยาในระดับประเทศหรือระดับภาค การได้รับประกาศให้เป็นอุทยานธรณีผาชัน-สามพันโบก จะช่วยส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่อุทยานธรณีผาชัน-สามพันโบก กำหนดขอบเขตได้ 3 พื้นที่ ดังนี้

1. ดินแดนแห่งไดโนเสาร์ยุคสุดท้าย ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบลในเขต อ.ศรีเมืองใหม่ ได้แก่ ต.นาคำ ต.สงยาง ต.นาเลิน และ ต.ลาดควาย

2. แหล่งธรรมชาติแปลกตา ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานแห่งชาติผาแต้ม บางส่วนของ อ.โพธิ์ไทร (ต.สองคอน เหล่างาม และสำโรง) บางส่วนของ อ.ศรีเมืองใหม่ (ต.หนามแท่ง) และบางส่วนของ อ.โขงเจียม (ต.ห้วยใผ่ และนาโพธิ์กลาง)

3. เขตแม่น้ำสองสี ครอบคลุมพื้นที่ อ.โขงเจียม (ต.โขงเจียม และคำเขื่อนแก้ว) และ อ.สิรินธร