ความเป็นมา

ความหมายอุทยานธรณี

อุทยานธรณี ตามที่ยูเนสโกกำหนด คือ “พื้นที่หรือขอบเขตที่มีแหล่งที่มีความสำคัญทางวิทยาศาสตร์อย่างน้อย 1 แหล่ง ไม่เฉพาะทางด้านธรณีวิทยา แต่ยังรวมถึงคุณค่าทางโบราณคดี นิเวศวิทยา หรือวัฒนธรรม”

ความเป็นมาอุทยานธรณีโลก

                 UNESCO เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งอุทยานธรณีเมื่อ 14 ปีที่แล้ว (พ.ศ.2541) เพื่อสนองความต้องการของนานาชาติในเรื่องการรับรู้ถึงแหล่งทางด้าน earth sciences อุทยานธรณี มีการดำเนินงานภายใต้เครือข่ายอุทยานธรณีระดับโลก(Global Geoparks Network หรือ GGN) International Network of Geoparks Program ของ Ecological and Earth Sciences Division และมีการประสานงานร่วมกับ World Heritages Center and Man and Biosphere (MAB) ปัจจุบัน มีสมาชิก จาก 27 ประเทศ และมีอุทยานธรณี 89 แห่ง จากทั่วโลก การดำเนินงานของเครือข่ายอุทยานธรณีมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าและ อนุรักษ์แหล่งธรนีวิทยา สร้างงาน และส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งตั้งเป้าให้มีสมาชิกอุทยานธรณีจำนวน 500 แห่งจากทั่วโลก

แนวทางการจัดตั้งอุทยานธรณีประเทศไทย

             ประเทศต่างๆสามารถเสนอพื้นที่อุทยานธรณีของประเทศตนเองต่อ UNESCO เพื่อขอจัดตั้งอุทยานธรณีและเป็นสมาชิกเครือข่ายอุทยานธรณีระดับโลกได้ โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ตามที่ UNESCO กำหนด คือ พื้นที่ที่เสนอต้องมีแหล่งธรณีวิทยา มีคุณค่าทางด้านโบราณคดี นิเวศวิทยา และวัฒนธรรม มีการบริหารจัดการและการอนุรักษ์แหล่งต่างอย่างมีบูรณาการ และมีการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน สำหรับประเทศไทยโดยกรมทรัพยากาธรณี ได้ปรับแนวทางและเกณฑ์อุทยานธรณีของ UNESCO และดำเนินการเพื่อให้เกิดการจัดตั้งอุทยานธรณีระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับประเทศ และพัฒนาไปสู่เครือข่ายอุทยานธรณีระดับโลก หรืออุทยานธรณีระดับโลก โดยได้จัดทำแนวทางการจัดตั้งอุทยานธรณี และ หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อกำหนดแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา และดำเนินงานตามกระบวนการ รวบรวมข้อมูลธรณีวิทยา ประเมินเพื่อกำหนดแหล่งธรณีวิทยา ประสานงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ประวัติความเป็นมาคณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณีประเทศไทย

             คณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี ในการประชุม   ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบกับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี เพื่อปฏิบัติหน้าที่การเสนอร่างนโยบาย แผนแม่บท มาตรการ และแนวทางการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณีโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และรายงานผลการกำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณีของประเทศ ต่อคณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี

ตราสัญลักษณ์อุทยานธรณีประเทศไทย

อนุสนธิการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณาให้มีการใช้ตราสัญลักษณ์อุทยานธรณีประเทศไทย  คณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณีจึงประกาศการใช้ตราสัญลักษณ์อุทยานธรณีประเทศไทย ดังนี้

๑)  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของอุทยานธรณีภายใต้อุทยานธรณีประเทศไทย

๒)  กําหนดให้ใช้ตราสัญลักษณ์อุทยานธรณีประเทศไทยคู่กับตราสัญลักษณ์อุทยานธรณีระดับท้องถิ่น

๓)  หากอุทยานธรณีประเทศไทยได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกให้ใช้ตราสัญลักษณ์ตามข้อกําหนดของยูเนสโก และมีตราสัญลักษณ์อุทยานธรณีประเทศไทยด้วย

สี ขนาด และภาษา

๑)  ตราสัญลักษณ์อุทยานธรณีประเทศไทยให้ใช้สีที่กําหนดเท่านั้น

๒)  ขนาดของตราสัญลักษณ์อุทยานธรณีประเทศไทยต้องมีความเหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และต้องมีความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางขอบด้านนอกไม่น้อยกว่า ๑๒ มิลลิเมตร ทั้งนี้เมื่ออุทยานธรณีระดับท้องถิ่นได้รับการรับรองให้เป็นอุทยานธรณีประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี จะมอบตราสัญลักษณ์อุทยานธรณีประเทศไทยขนาดมาตรฐานที่มีความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางขอบด้านนอก ๔๐ เซนติเมตร เพื่อนําไปติดคู่กับตราสัญลักษณ์อุทยานธรณีของพื้นที่โดยให้ตราสัญลักษณ์อุทยานธรณีประเทศไทยอยู่ด้านซ้ายของตราสัญลักษณ์อุทยานธรณีระดับท้องถิ่น

๓)  ภาษาที่ใช้ในตราสัญลักษณ์อุทยานธรณีประเทศไทยต้องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขนาดของตัวอักษรต้องมีสัดส่วนสัมพันธ์กับขนาดของตราสัญลักษณ์อุทยานธรณีประเทศไทย

      – ภาษาไทย ใช้รูปแบบอักษร FREESIA UPC

      – ภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบอักษร BOOK ANTIQUA

เงื่อนไขการใช้ตราสัญลักษณ์อุทยานธรณีประเทศไทย

๑)ตราสัญลักษณ์อุทยานธรณีประเทศไทยสามารถนําไปใช้ได้เมื่อได้รับความเห็นชอบในการเป็นอุทยานธรณีประเทศไทยจากคณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณีแล้วเท่านั้น

๒)ตราสัญลักษณ์อุทยานธรณีประเทศไทยต้องมีลักษณะตรงตามที่กําหนด ห้ามมิให้มีการปรับปรุงหรือดัดแปลง

๓)ตราสัญลักษณ์อุทยานธรณีประเทศไทยต้องไม่ถูกใช้ในเชิงพาณิชย์ หากต้องการใช้สำหรับการส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการของอุทยานธรณี ให้นำเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี เพื่อพิจารณาเป็นรายๆ ไป

๔)หน่วยงานหรือคณะกรรมการในท้องที่ที่รับผิดชอบกิจการของอุทยานธรณีประเทศไทยสามารถใช้ตราสัญลักษณ์อุทยานธรณีประเทศไทยในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้แต่ไม่สามารถนําตราสัญลักษณ์อุทยานธรณีประเทศไทยไปให้บุคคลที่สามซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนําไปใช้ได้