คณะอนุกรรมการนโยบายส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งมรดกธรณีและการดำเนินงานอุทยานธรณี

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งมรดกธรณีและการดำเนินงานอุทยานธรณีของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่มรดกธรณีและอุทยานธรณีอาศัยอำนาจตามข้อ ๒.๖ ของคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๔๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี ประกอบกับมติคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งมรดกธรณี และการดำเนินงานอุทยานธรณี โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้

องค์ประกอบ

 • ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี  กรมทรัพยากรธรณี                                                                      อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 • อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้แทน                                                                                                       อนุกรรมการ
 • รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ)                        รองประธานอนุกรรมการ
 • อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี หรือผู้แทน                                                                                                                             อนุกรรมการ
 • อธิบดีกรมศิลปากร หรือผู้แทน                                                                                                                                       อนุกรรมการ
 • อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือผู้แทน                                                                                                                อนุกรรมการ
 • ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือผู้แทน                                      อนุกรรมการ
 • อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม หรือผู้แทน                                                                                                                        อนุกรรมการ
 • ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน                                                                                                      อนุกรรมการ
 • เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือผู้แทน         อนุกรรมการ
 • อธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้แทน                                                                                                                                            อนุกรรมการ
 • อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือผู้แทน                                                                                        อนุกรรมการ
 • อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือผู้แทน                                                                                                  อนุกรรมการ
 • เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน                                              อนุกรรมการ
 • ประธานอนุกรรมการเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทยหรือผู้แทน                                                                              อนุกรรมการ
 • เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือผู้แทน                                                                              อนุกรรมการ
 • อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน                                                                                                       อนุกรรมการ
 • ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ หรือผู้แทน                                                                                                                    อนุกรรมการ
 • อธิบดีกรมการท่องเที่ยว หรือผู้แทน                                                                                                                              อนุกรรมการ
 • นายนเรศ สัตยารักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านธรณีวิทยา                                                                                                        อนุกรรมการ
 • นายธิติ ตุลยาทิตย์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านธรรมชาติวิทยา                                                                                                  อนุกรรมการ
 • นายบวรเวท รุ่งรุจี  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์                                                                                                      อนุกรรมการ
 • นายศศิน เฉลิมลาภ  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบนิเวศ                                                                                                       อนุกรรมการ
 • นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม                                                                  อนุกรรมการ
 • นายทศพร นุชอนงค์      ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุทยานธรณี                                                                                                อนุกรรมการ
 • รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี  (ที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมอบหมาย)                                                                      อนุกรรมการและเลขานุการ
 • ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                                                      ประธานอนุกรรมการ
 • ผู้อำนวยการกองธรณีวิทยา  กรมทรัพยากรธรณี                                                                                                          อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

หน้าที่และอำนาจ

 • จัดทำร่างนโยบายการอนุรักษ์มรดกธรณีและการดำเนินงานอุทยานธรณี และแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์แหล่งมรดกธรณี และการดำเนินงานอุทยานธรณี แผนงาน มาตรการ หลักเกณฑ์และกลไกเกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกธรณี และการดำเนินงานอุทยานธรณีโดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการอนุรักษ์มรดกธรณีและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เสนอต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี
 • ติดตามการดำเนินการตามนโยบายการอนุรักษ์มรดกธรณีและการดำเนินงานอุทยานธรณี และแผนปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์แหล่งมรดกธรณี และการดำเนินงานอุทยานธรณี ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี
 • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณีมอบหมาย