อนุกรรมการเสริมสร้าง

คณะอนุกรรมการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี

คณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี ในการประชุม   ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบกับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี เพื่อปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณีของประเทศ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สนับสนุนให้อุทยานธรณีระดับประเทศที่มีความพร้อมให้ไปสู่อุทยานธรณีระดับโลกตามมาตรฐานของยูเนสโก และส่งเสริมการจัดทำเครือข่ายเพื่อประสานการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่น สมาคม หรือองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

 • นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ประธานอนุกรรมการ
 • อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี รองประธานอนุกรรมการ
 • อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ หรือผู้แทน อนุกรรมการ
 • อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม หรือผู้แทน อนุกรรมการ
 • อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้แทน อนุกรรมการ
 • อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทน อนุกรรมการ
 • ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน อนุกรรมการ
 • เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา อนุกรรมการวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือผู้แทน
 • อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน อนุกรรมการ
 • อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช หรือผู้แทน อนุกรรมการ
 • เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ อนุกรรมการและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน
 • รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อนุกรรมการและเลขานุการ (ที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมอบหมาย)
 • ผู้อำนวยการสำนักธรณีวิทยา อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 • ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณีของประเทศ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

๒. สนับสนุนให้อุทยานธรณีระดับประเทศที่มีความพร้อมให้ไปสู่อุทยานธรณีระดับโลกตามมาตรฐานของยูเนสโก

๓. ส่งเสริมการจัดทำเครือข่ายเพื่อประสานการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่น สมาคม หรือองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

๔. แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นควร

๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี