คณะอนุกรรมการประเมินภาคสนาม

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งมรดกธรณีและการดำเนินงานอุทยานธรณีของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่มรดกธรณีและอุทยานธรณีอาศัยอำนาจตามข้อ ๒.๖ ของคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๔๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี ประกอบกับมติคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณีครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินภาคสนาม โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้

องค์ประกอบ

 • นายทศพร นุชอนงค์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุทยานธรณี                                                                                                   ประธานอนุกรรมการ
 • นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม                                                                   รองประธานอนุกรรมการ
 • นายนเรศ สัตยารักษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านธรณีวิทยา                                                                                                      อนุกรรมการ
 • นายบวรเวท รุ่งรุจี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์                                                                                                      อนุกรรมการ
 • นายธิติ ตุลยาทิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านธรรมชาติวิทยา                                                                                                  อนุกรรมการ
 • นายชัยพร ศิริพรไพบูลย์  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา                                     อนุกรรมการ
 • นายธนวัฒน์ ทองเพิ่ม    ผู้อำนวยการสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย                 อนุกรรมการ
 • นายกฤษณ์ วันอินทร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                                                      อนุกรรมการ
 • นายชลธร ชำนาญคิด สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช                                          อนุกรรมการ
 • นายประเทือง จินตสกุล  ผู้อำนวยการอุทยานธรณีโคราช                                                                                           อนุกรรมการ
 • นายณรงค์ฤทธิ์ ทุ่งปรือ  ผู้อำนวยการอุทยานธรณีสตูล                                                                                               อนุกรรมการ
 • นายป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง  รองผู้อำนวยการอุทยานธรณีสตูล                                                                                  อนุกรรมการ
 • ผู้อำนวยการกองธรณีวิทยา  กรมทรัพยากรธรณี                                                                                                        อนุกรรมการและเลขานุการ
 • ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์มรดกธรณีและอุทยานธรณี  กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี                                         อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 • ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และจัดการซากดึกดำบรรพ์ กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี                   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และอำนาจ

 • ประเมินภาคสนามในพื้นที่ที่มีความประสงค์จะขอรับรองเป็นแหล่งมรดกธรณีและอุทยานธรณีประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ฯ ที่คณะกรรมการฯ กำหนด
 • ประเมินซ้ำในภาคสนามของแหล่งมรดกธรณีและอุทยานธรณีประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ฯ ที่คณะกรรมการฯ กำหนด
 • พิจารณาให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และจัดทำรายงานการประเมินภาคสนามเสนอคณะอนุกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งมรดกธรณี และการดำเนินงานอุทยานธรณี
 • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณีมอบหมาย