คณะอนุกรรมการเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทย

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งมรดกธรณีและการดำเนินงานอุทยานธรณีของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่มรดกธรณีและอุทยานธรณีอาศัยอำนาจตามข้อ ๒.๖ ของคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๔๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี ประกอบกับมติคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณีครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทย (Thailand Geoparks Network : TGN)  โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้

 • นายทศพร นุชอนงค์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุทยานธรณี                                                                                                                   ที่ปรึกษา
 • อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี                                                                                                                                                              ประธานอนุกรรมการ
 • รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี  (ที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมอบหมาย)                                                                                     รองประธานอนุกรรมการ
 • ผู้แทนกรมส่งเสริมวัฒนธรรม                                                                                                                                                       อนุกรรมการ
 • ผู้อำนวยการอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกในประเทศไทยทุกแห่ง                                                                                            อนุกรรมการ
 • ผู้อำนวยการอุทยานธรณีประเทศไทยทุกแห่ง                                                                                                                            อนุกรรมการ
 • ผู้อำนวยการอุทยานธรณีท้องถิ่นทุกแห่ง                                                                                                                                    อนุกรรมการ
 • ผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ                             อนุกรรมการ
 • ผู้อำนวยการกองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี                                                                                                                         อนุกรรมการและเลขานุการ
 • ผู้อำนวยการส่วนประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี  กรมทรัพยากรธรณี              อนุกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ
 • ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล  กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี                                     อนุกรรมการและ  ผู้ช่วยเลขานุการ
 • ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์มรดกธรณีและอุทยานธรณี  กองธรณีวิทยา  กรมทรัพยากรธรณี                                                      อนุกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และอำนาจ

 • จัดทำหลักเกณฑ์ แนวทาง และกฎข้อปฏิบัติการดำเนินงานของเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทย เสนอต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี
 • ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานด้านอุทยานธรณีของเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทย และการจัดประชุมประจำปีของเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทย
 • เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูล ประชาสัมพันธ์ภารกิจของอุทยานธรณีประเทศไทย สร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายของอุทยานธรณีในภูมิภาค รวมทั้งเผยแพร่ต่อเครือข่ายอุทยานธรณีระดับโลกและเครือข่าอุทยานธรณีอื่น ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก
 • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณีมอบหมาย