คณะอนุกรรมการอุทยานธรณีโลกสตูล

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งมรดกธรณีและการดำเนินงานอุทยานธรณีของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่มรดกธรณีและอุทยานธรณีอาศัยอำนาจตามข้อ ๒.๖ ของคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๔๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี ประกอบกับมติคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณีครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอุทยานธรณีโลกสตูล โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้

 • ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล                                                                                              ประธานอนุกรรมการ
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล                                                                                       รองประธานอนุกรรมการ
 • นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล                                                                        รองประธานอนุกรรมการ
 • หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล                                                                                    อนุกรรมการ
 • ท้องถิ่นจังหวัดสตูล                                                                                                    อนุกรรมการ
 • นายอำเภอเมืองสตูล                                                                                                  อนุกรรมการ
 • นายอำเภอละงู                                                                                                           อนุกรรมการ
 • นายอำเภอทุ่งหว้า                                                                                                      อนุกรรมการ
 • นายอำเภอมะนัง                                                                                                         อนุกรรมการ
 • วัฒนธรรมจังหวัดสตูล                                                                                                อนุกรรมการ
 • ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสตูล                                                                            อนุกรรมการ
 • ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสตูล                    อนุกรรมการ
 • ประธานหอการค้าจังหวัดสตูล                                                                                   อนุกรรมการ
 • ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จังหวัดสตูล                                               อนุกรรมการ
 • ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล                                                                                 อนุกรรมการ
 • ประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล                                                                                        อนุกรรมการ
 • ศึกษาธิการจังหวัดสตูล                                                                                             อนุกรรมการ
 • รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล                                       อนุกรรมการ
 • ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล                                                                              อนุกรรมการ
 • ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน   จังหวัดสตูล                       อนุกรรมการ
 • หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตะรุเตา                                                                               อนุกรรมการ
 • หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา                                                                    อนุกรรมการ
 • หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด                                                                 อนุกรรมการ
 • นายกสมาคมอุทยานธรณีโลกสตูล                                                                          อนุกรรมการ
 • ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต ๔  กรมทรัพยากรธรณี                           อนุกรรมการ
 • นายธรรมรัตน์ นุตะธีระ                                                                                              อนุกรรมการ
 • ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล                อนุกรรมการและเลขานุการ
 • ผู้อำนวยการอุทยานธรณีโลกสตูล                                                                           อนุกรรมการและเลขานุการร่วม
 • เลขานุการสมาคมอุทยานธรณีโลกสตูล                                                                  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และอำนาจ

 • กำหนด นโยบาย แนวทาง ส่งเสริม และขับเคลื่อนการดำเนินงานของอุทยานธรณีโลกสตูลให้เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณีและยูเนสโกกำหนด
 • จัดทำแผนการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุทยานธรณีโลกสตูล ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการดำเนินการตามแผนการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุทยานธรณีโลกสตูล
 • ติดตามประเมินผลการดำเนินงานอุทยานธรณีโลกสตูลและรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงรายงานการดำเนินการต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี
 • ประสานการดำเนินงานเพื่อดำเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทย (TGN) เครือข่ายอุทยานธรณีโลกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (APGN) เครือข่ายอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (GGN)
 • แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น
 • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณีมอบหมาย