คณะอนุกรรมการอุทยานธรณีขอนแก่น

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งมรดกธรณีและการดำเนินงานอุทยานธรณีของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่มรดกธรณีและอุทยานธรณีอาศัยอำนาจตามข้อ ๒.๖ ของคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๔๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี ประกอบกับมติคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณีครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอุทยานธรณีขอนแก่น โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้

องค์ประกอบ

 • ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น                                                                                             ประธานอนุกรรมการ
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น                                                                                        รองประธานอนุกรรมการ
 • นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น                                                                         รองประธานอนุกรรมการ
 • หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น                                                                                      อนุกรรมการ
 • ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น                                                                                                     อนุกรรมการ
 • นายอำเภอภูเวียง                                                                                                                อนุกรรมการ
 • นายอำเภอเวียงเก่า                                                                                                            อนุกรรมการ
 • วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น                                                                                                 อนุกรรมการ
 • ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น                                                                            อนุกรรมการ
 • ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   สำนักงานขอนแก่น                   อนุกรรมการ
 • ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น                                                                                   อนุกรรมการ
 • ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จังหวัดขอนแก่น                                                อนุกรรมการ
 • ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น                                                                                  อนุกรรมการ
 • ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น                                                                                        อนุกรรมการ
 • ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น                                                                                             อนุกรรมการ
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                                                      อนุกรรมการ
 • หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเวียง                                                                                        อนุกรรมการ
 • ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต ๒                                                                   อนุกรรมการ
 • ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น                อนุกรรมการและเลขานุการ
 • ผู้อำนวยการอุทยานธรณีขอนแก่น                                                                                   อนุกรรมการและเลขานุการร่วม

หน้าที่และอำนาจ

 • กำหนด นโยบาย แนวทาง ส่งเสริม และขับเคลื่อนการดำเนินงานของอุทยานธรณีขอนแก่น ให้เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณีกำหนด
 • จัดทำแผนการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุทยานธรณีขอนแก่น ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการดำเนินการตามแผนการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุทยานธรณีขอนแก่น
 • ติดตามประเมินผลการดำเนินงานอุทยานธรณีขอนแก่นและรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงรายงานการดำเนินการต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี
 • ประสานการดำเนินงานเพื่อดำเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทย (TGN)
 • แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น
 • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณีมอบหมาย