คณะอนุกรรมการอุทยานธรณีเพชรบูรณ์

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งมรดกธรณีและการดำเนินงานอุทยานธรณีของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่มรดกธรณีและอุทยานธรณีอาศัยอำนาจตามข้อ ๒.๖ ของคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๔๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี ประกอบกับมติคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอุทยานธรณีเพชรบูรณ์ โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้

องค์ประกอบ

 • ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์                                                                                    ประธานอนุกรรมการ
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์                                                                             รองประธานอนุกรรมการ
 • นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์                                                              รองประธานอนุกรรมการ
 • หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์                                                                          อนุกรรมการ
 • ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์                                                                                          อนุกรรมการ
 • นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์                                                                                        อนุกรรมการ
 • นายอำเภอน้ำหนาว                                                                                                   อนุกรรมการ
 • นายอำเภอหล่มสัก                                                                                                    อนุกรรมการ
 • วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์                                                                                      อนุกรรมการ
 • ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์                                                                 อนุกรรมการ
 • ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเพชรบูรณ์          อนุกรรมการ
 • ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์                                                                         อนุกรรมการ
 • ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์                                     อนุกรรมการ
 • ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์                                                                       อนุกรรมการ
 • ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์                                                                              อนุกรรมการ
 • ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์                                                                                   อนุกรรมการ
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์                                                                อนุกรรมการ
 • หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว                                                                             อนุกรรมการ
 • หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาค้อ                                                                                อนุกรรมการ
 • หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูผาแดง                                                                    อนุกรรมการ
 • ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต ๑                                                           อนุกรรมการ
 • ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์       อนุกรรมการและ เลขานุการ
 • ผู้อำนวยการอุทยานธรณีเพชรบูรณ์                                                                        อนุกรรมการและเลขานุการร่วม

หน้าที่และอำนาจ

 • กำหนด นโยบาย แนวทาง ส่งเสริม และขับเคลื่อนการดำเนินงานของอุทยานธรณีเพชรบูรณ์ ให้เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณีกำหนด
 • จัดทำแผนการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุทยานธรณีเพชรบูรณ์ ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการดำเนินการตามแผนการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุทยานธรณีเพชรบูรณ์
 • ติดตามประเมินผลการดำเนินงานอุทยานธรณีเพชรบูรณ์ และรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงรายงานการดำเนินการต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี
 • ประสานการดำเนินงานเพื่อดำเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทย (TGN)
 • แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น
 • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณีมอบหมาย