คณะอนุกรรมการอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งมรดกธรณีและการดำเนินงานอุทยานธรณีของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่มรดกธรณีและอุทยานธรณีอาศัยอำนาจตามข้อ ๒.๖ ของคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๔๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี ประกอบกับมติคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณีครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้

องค์ประกอบ

 • ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี                                                                                                           ประธานอนุกรรมการ
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี                                                                                                     รองประธานอนุกรรมการ
 • นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี                                                                                      รองประธานอนุกรรมการ
 • หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี                                                                                                   อนุกรรมการ
 • ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี                                                                                                                   อนุกรรมการ
 • นายอำเภอศรีเมืองใหม่                                                                                                                          อนุกรรมการ
 • นายอำเภอโขงเจียม                                                                                                                              อนุกรรมการ
 • นายอำเภอสิรินธร                                                                                                                                   อนุกรรมการ
 • นายอำเภอโพธิ์ไทร                                                                                                                                อนุกรรมการ
 • วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี                                                                                                               อนุกรรมการ
 • ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี                                                                                           อนุกรรมการ
 • ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี                                   อนุกรรมการ
 • ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี                                                                                                  อนุกรรมการ
 • ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี                                                              อนุกรรมการ
 • ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี                                                                                                อนุกรรมการ
 • ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี                                                                                                       อนุกรรมการ
 • ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี                                                                                                            อนุกรรมการ
 • หัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแต้ม                                                                                                            อนุกรรมการ
 • ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต ๒                                                                                        อนุกรรมการ
 • ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี                                อนุกรรมการและ เลขานุการ
 • ผู้อำนวยการอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก                                                                                        อนุกรรมการและ เลขานุการร่วม

หน้าที่และอำนาจ

 • กำหนด นโยบาย แนวทาง ส่งเสริม และขับเคลื่อนการดำเนินงานของอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก ให้เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณีกำหนด
 • จัดทำแผนการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการดำเนินการตามแผนการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก
 • ติดตามประเมินผลการดำเนินงานอุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก และรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงรายงานการดำเนินการต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี
 • ประสานการดำเนินงานเพื่อดำเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทย (TGN)
 • แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณีมอบหมาย