คณะอนุกรรมการอุทยานธรณีโคราช

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งมรดกธรณีและการดำเนินงานอุทยานธรณีของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่มรดกธรณีและอุทยานธรณีอาศัยอำนาจตามข้อ ๒.๖ ของคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๔๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี ประกอบกับมติคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณีครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอุทยานธรณีโคราช โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้

องค์ประกอบ

 • ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา                                                                                     ประธานอนุกรรมการ
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา                                                                               รองประธานอนุกรรมการ
 • นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา                                                                รองประธานอนุกรรมการ
 • หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา                                                                            อนุกรรมการ
 • ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา                                                                                            อนุกรรมการ
 • นายอำเภอเมืองนครราชสีมา                                                                                          อนุกรรมการ
 • นายอำเภอสีคิ้ว                                                                                                                อนุกรรมการ
 • นายอำเภอสูงเนิน                                                                                                            อนุกรรมการ
 • นายอำเภอขามทะเลสอ                                                                                                  อนุกรรมการ
 • นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ                                                                                            อนุกรรมการ
 • วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา                                                                                        อนุกรรมการ
 • ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา                                                                    อนุกรรมการ
 • ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย    สำนักงานนครราชสีมา         อนุกรรมการ
 • ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา                                                                           อนุกรรมการ
 • ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา                                       อนุกรรมการ
 • ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา                                                                         อนุกรรมการ
 • ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา                                                                                อนุกรรมการ
 • ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา                                                                                     อนุกรรมการ
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา                                                                  อนุกรรมการ
 • อธิการบดีมหาวิทยาเทคโนโลยีสุรนารี                                                                         อนุกรรมการ
 • ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต ๒                                                                อนุกรรมการ
 • ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา        อนุกรรมการและเลขานุการ
 • ผู้อำนวยการอุทยานธรณีโคราช                                                                                   อนุกรรมการและ เลขานุการร่วม
 • เลขานุการสมาคมโคราชจีโอพาร์คและฟอสซิล                                                          อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และอำนาจ

 • กำหนด นโยบาย แนวทาง ส่งเสริม และขับเคลื่อนการดำเนินงานของอุทยานธรณีโคราชให้เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณีกำหนด
 • จัดทำแผนการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุทยานธรณีโคราช ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการดำเนินการตามแผนการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุทยานธรณีโคราช
 • ติดตามประเมินผลการดำเนินงานอุทยานธรณีโคราชและรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงรายงานการดำเนินการต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี
 • ประสานการดำเนินงานเพื่อดำเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายอุทยานธรณีประเทศไทย (TGN)
 • แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามความเหมาะสมและจำเป็น
 • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณีมอบหมาย