คณะอนุกรรมการหลักเกณฑ์

คณะอนุกรรมการหลักเกณฑ์และประเมินแหล่งธรณีวิทยาและอุทยานธรณี

                 ด้วย คณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี ในการประชุม   ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบกับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหลักเกณฑ์และประเมินแหล่งธรณีวิทยาและอุทยานธรณี เพื่อปฏิบัติหน้าที่การจัดทำร่างแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินแหล่งธรณีวิทยา การจัดตั้งอุทยานธรณีในระดับจังหวัดและระดับประเทศ และเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแหล่งธรณีวิทยาเพื่อการคุ้มครอง การอนุรักษ์และการพัฒนา การประเมินแหล่งธรณีวิทยาเพื่อกำหนดเป็นแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา ประเมินข้อเสนอการจัดตั้งอุทยานธรณีระดับประเทศ รวมถึงการเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี เพื่อให้ประกาศแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณีของประเทศที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหลักเกณฑ์และประเมินแหล่งธรณีวิทยาและอุทยานธรณี โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ประธานอนุกรรมการรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี รองประธานอนุกรรมการ  (ที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมอบหมาย)

นายพล เชาว์ดำรงค์ อนุกรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านธรณีวิทยา

นายธิติ ตุลยาทิตย์  อนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านธรรมชาติวิทยา

นายวรวุฒิ ตันติวนิช อนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม

นายบวรเวท รุ่งรุจี  อนุกรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์

นายอุทิศ กุฎอินทร์   อนุกรรมการ  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์

นายศศิน เฉลิมลาภ   อนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบนิเวศ

นายชวลิต ขาวเขียว อนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโบราณคดี

นายธนวัฒน์ ทองเพิ่ม   อนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการแหล่งอนุรักษ์

นายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักธรณีวิทยา อนุกรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการกองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายสันต์ อัศวพัชระ อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

๑. จัดทำร่างแนวทางและหลักเกณฑ์การประเมินแหล่งธรณีวิทยา การจัดตั้งอุทยานธรณีในระดับจังหวัด และระดับประเทศ และเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกแหล่งธรณีวิทยาเพื่อการคุ้มครอง การอนุรักษ์และการพัฒนา

๒. ประเมินแหล่งธรณีวิทยาเพื่อกำหนดให้เป็นแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา ประเมินข้อเสนอการจัดตั้งอุทยานธรณีระดับประเทศ รวมถึงการเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้ง
อุทยานธรณี เพื่อให้ประกาศแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณีของประเทศที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

๓. แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นควร

๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี