คณะอนุกรรมการวิชาการและประเมินข้อมูลธรณีวิทยา

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งมรดกธรณีและการดำเนินงานอุทยานธรณีของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่มรดกธรณีและอุทยานธรณีอาศัยอำนาจตามข้อ ๒.๖ ของคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๔๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี ประกอบกับมติคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณีครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการและประเมินข้อมูลธรณีวิทยา โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้

องค์ประกอบ

 • อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี                                                                                                                 ประธานอนุกรรมการ
 • รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี (ที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมอบหมาย)                                          รองประธานอนุกรรมการ
 • นายนเรศ สัตยารักษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านธรณีวิทยา                                                                         อนุกรรมการ
 • นายทศพร นุชอนงค์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุทยานธรณี                                                                      อนุกรรมการ
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารจัดการแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี                  อนุกรรมการ
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ปรึกษาทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี  กรมทรัพยากรธรณี          อนุกรรมการ
 • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาธรณีวิทยา  กรมทรัพยากรธรณี                                          อนุกรรมการ
 • ผู้แทนสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย                                                                                     อนุกรรมการ
 • ผู้แทนภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                        อนุกรรมการ
 • ผู้แทนภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                           อนุกรรมการ
 • ผู้แทนภาควิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                     อนุกรรมการ
 • ผู้แทนภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                  อนุกรรมการ
 • ผู้แทนภาควิชาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล                                                                           อนุกรรมการ
 • ผู้แทนภาควิชาเทคโนโลยีธรณี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี               อนุกรรมการ
 • ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี  กรมทรัพยากรธรณี                               อนุกรรมการและเลขานุการ
 • ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรณี  กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี     อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กรมทรัพยากรธรณี

หน้าที่และอำนาจ

 • ศึกษาศักยภาพแหล่งมรดกธรณีและอุทยานธรณี พร้อมทั้งประเมินคุณค่าทางวิชาการด้านธรณีวิทยาของแหล่งมรดกธรณีในประเทศไทย
 • ประเมินคุณค่าทางวิชาการด้านธรณีวิทยาของแหล่งมรดกธรณีและอุทยานธรณีที่มีความประสงค์ขอรับรองเป็นแหล่งมรดกธรณีและอุทยานธรณีประเทศไทย
 • พิจารณาให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และจัดทำรายงานการประเมินคุณค่าทางวิชาการด้านธรณีวิทยาของแหล่งธรณีวิทยาเสนอคณะอนุกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งมรดกธรณีและการดำเนินงานอุทยานธรณี
 • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณีมอบหมาย