คณะอนุกรรมการนโยบายฯ

คณะอนุกรรมการนโยบายส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี

คณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี ในการประชุม   ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบกับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี เพื่อปฏิบัติหน้าที่การเสนอร่างนโยบาย แผนแม่บท มาตรการ และแนวทางการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณีโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และรายงานผลการกำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณีของประเทศ ต่อคณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณีในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

 • รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานอนุกรรมการ (ที่ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมาย)
 • อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี รองประธานอนุกรรมการ
 • อธิบดีกรมศิลปากร หรือผู้แทน อนุกรรมการ
 • อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือผู้แทน อนุกรรมการ
 • เลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือผู้แทน อนุกรรมการ
 • ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ อนุกรรมการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือผู้แทน
 • อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้แทน อนุกรรมการ
 • อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ หรือผู้แทน อนุกรรมการ
 • ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน อนุกรรมการ
 • เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา อนุกรรมการ วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือผู้แทน
 • อธิบดีกรมป่าไม้ หรือผู้แทน อนุกรรมการ
 • อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน อนุกรรมการ
 • อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช หรือผู้แทน อนุกรรมการ
 • เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ อนุกรรมการและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน
 • นายศศิน เฉลิมลาภ  อนุกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบนิเวศ
 • รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี อนุกรรมการและเลขานุการ (ที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมอบหมาย)
  • ผู้อำนวยการสำนักธรณีวิทยา อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
  • ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

๑. จัดทำร่างนโยบาย แผนแม่บท มาตรการ และแนวทางการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณีโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมแหล่งอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๒. รายงานผลการกำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและการจัดตั้งอุทยานธรณีของประเทศ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

๓. แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามที่เห็นควร

๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี