คณะอนุกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งมรดกธรณี และการดำเนินงานอุทยานธรณี

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งมรดกธรณีและการดำเนินงานอุทยานธรณีของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่มรดกธรณีและอุทยานธรณีอาศัยอำนาจตามข้อ ๒.๖ ของคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๔๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี ประกอบกับมติคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณีครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งมรดกธรณีและการดำเนินงานอุทยานธรณี โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้

องค์ประกอบ

 • อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี                                                                                                              ประธานอนุกรรมการ
 • รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี  (ที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมอบหมาย)                                      รองประธานอนุกรรมการ
 • นายพล เชาว์ดำรงค์                                                                                                                      อนุกรรมการ
 • นายธิติ ตุลยาทิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านธรรมชาติวิทยา                                                                  อนุกรรมการ
 • นายบวรเวท รุ่งรุจี    ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์                                                                   อนุกรรมการ
 • นายศศิน เฉลิมลาภ  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบนิเวศ                                                                       อนุกรรมการ
 • นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม                                    อนุกรรมการ
 • นายกสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย                                                                                   อนุกรรมการ
 • ผู้อำนวยการกองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี                                                                          อนุกรรมการและเลขานุการ
 • ผู้อำนวยการกองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์  กรมทรัพยากรธรณี                                                  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และอำนาจ

 • จัดทำร่างแนวทางและหลักเกณฑ์การอนุรักษ์มรดกธรณี และการดำเนินงานอุทยานธรณีของประเทศ
 • กลั่นกรองและพิจารณาผลการประเมินและการประเมินซ้ำเพื่อการรับรองเป็น
  แหล่งมรดกธรณีและอุทยานธรณีระดับประเทศ และพิจารณาเสนออุทยานธรณีระดับประเทศที่มีความพร้อม
  ในการสมัครเข้ารับรองเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี
 • ส่งเสริมและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์แหล่งมรดกธรณีและการดำเนินงานอุทยานธรณี
 • ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณีมอบหมาย