คณะกรรมการ

คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี

เป็นขอบเขตพื้นที่ที่ประกอบด้วยแหล่งที่มีคุณค่าด้านธรณีวิทยา โบราณคดี นิเวศวิทยา และวัฒนธรรม ที่จะต้องมีการบริหารจัดการแบบองค์รวมและการบูรณาการของหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาอุทยานธรณีจะส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรณีและทรัพยากรอื่น ๆ ในพื้นที่ และยังก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นและประเทศ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี จึงแต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอุทยานธรณี โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้

องค์ประกอบ

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                   ประธานกรรมการ
 • ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                                                                                   รองประธานกรรมการ
 • ปลัดกระทรวงมหาดไทย                                                                                                                           กรรมการ
 • ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา                                                                                                       กรรมการ
 • อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี                                                                                                                          กรรมการ
 • อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช                                                                                     กรรมการ
 • อธิบดีกรมป่าไม้                                                                                                                                        กรรมการ
 • อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง                                                                                               กรรมการ
 • เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม                 กรรมการ
 • เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ     กรรมการ
 • อธิบดีกรมการท่องเที่ยว                                                                                                                           กรรมการ
 • อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม                                                                                                                    กรรมการ
 • อธิบดีกรมศิลปากร                                                                                                                                   กรรมการ
 • ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                                                                                                  กรรมการ
 • ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน                                 กรรมการ
 • นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย                                                                     กรรมการ
 • ผู้อำนวยการสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย                                   กรรมการ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุทยานธรณี ที่ประธานกรรมการแต่งตั้ง                                                                     กรรมการ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านธรณีวิทยา ที่ประธานกรรมการแต่งตั้ง                                                                        กรรมการ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์ ที่ประธานกรรมการแต่งตั้ง                                                                  กรรมการ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์และวัฒนธรรมที่ประธานกรรมการแต่งตั้ง                                             กรรมการ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบนิเวศ ที่ประธานกรรมการแต่งตั้ง                                                                       กรรมการ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิด้านธรรมชาติวิทยา ที่ประธานกรรมการแต่งตั้ง                                                               กรรมการ
 • รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ที่ได้รับมอบหมายและเลขานุการ                                                          กรรมการ
 • ผู้อำนวยการกองธรณีวิทยาและผู้ช่วยเลขานุการ                                                                                 กรรมการ
 • ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี                                                                              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 • นักวิเทศสัมพันธ์ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                      กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และอำนาจ

 • เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการอนุรักษ์มรดกธรณีและอุทยานธรณีต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ และแจ้งหน่วยงานของรัฐนำไปสู่การปฏิบัติ
 • กำหนดแผนงาน มาตรการ หลักเกณฑ์ และกลไกการดำเนินงานอนุรักษ์มรดกธรณีและอุทยานธรณีโดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการอนุรักษ์มรดกธรณีและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งอุทยานธรณีและเครือข่ายของอุทยานธรณีประเทศไทยรวมถึงการดำเนินกิจกรรมกับเครือข่ายอุทยานธรณีโลกระดับต่าง ๆ
 •  รับรองการเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศ และเสนออุทยานธรณีระดับประเทศที่มีความพร้อมโดยความเห็นชอบจากกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบในการสมัครเข้ารับรองเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก
 • ติดต่อประสานงานกับยูเนสโกเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบงานอุทยานธรณีโลก
 • ประสานงานและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน มาตรการและกลไก
 • แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ / หรือ คณะทำงานได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย