คณะกรรมการ

คณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี

                  เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยา และการพัฒนาต่อยอดจนสามารถจัดตั้งเป็นอุทยานธรณีตามแนวทางของยูเนสโก ซึ่งถือเป็นการบริหารจัดการมรดกของแผ่นดินแบบองค์รวม โดยการปกป้อง คุ้มครอง การอนุรักษ์ และการพัฒนาเศษฐกิจอย่างยั่งยืน ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่เห็นชอบให้เสนออุทยานธรณีสตูลเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก และมอบหมายให้คระกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการเสนออุทยานธรณีสตูลเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกต่อสำนัก เลขาธิการยูเนสโก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยามยามที่จะอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งธรณีวิทยาของประเทศให้สู่ระดับมาตราฐานสากล

                    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

  • ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประธานกรรมการ
  • รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธานกรรมการ  (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรมชาติ)
  • อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี  กรรมการ
  • อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  กรรมการ
  • อธิบดีกรมป่าไม้  กรรมการ
  • อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  กรรมการ
  • เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ
  • เลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือผู้แทน  กรรมการ
  • อธิบดีกรมการท่องเที่ยว หรือผู้แทน  กรรมการ
  • อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม หรือผู้แทน  กรรมการ
  • ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือผู้แทน  กรรมการ
  • นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  หรือผู้แทน  กรรมการ
  • ผู้อำนวยการสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน  กรรมการ
  • นายเลิศสิน รักษาสกุลวงศ์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านธรณีวิทยา  กรรมการ
  • นายธิติ ตุลยาทิตย์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านธรรมชาติวิทยา กรรมการ
  • นายวรวุฒิ ตันติวนิช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
  • นายบวรเวท รุ่งรุจี  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประวัติศาสตร์  กรรมการ
  • นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมศาสตร์  กรรมการ
  • นายอุทิศ กุฏอินทร์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์  กรรมการ 
  • นายศศิน เฉลิมลาภ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบนิเวศ  กรรมการ  
  • รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี  (ที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมอบหมาย)  กรรมการและเลขานุการ
  • ผู้อำนวยการกองธรณีวิทยา ผู้ช่วยเลขานุการ
  • ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี  ผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

๑. จัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางกสนอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

๒. พิจารณาประเมินแหล่งธรณีวิทยาเพื่อกำหนดเป็นแหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยา ประเมินข้อเสนอการจัดตั้งอุทยานธรณีระดับประเทศ รวมถึงการประกาศแหล่งอนรักษ์ธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณีของประเทศที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณีของประเทศ รวมทั้งส่งเสริมอุทยานธรณีระดับประเทศที่มีความพร้อมไปสู่อุทยานธรณีระดับโลกตามมาตรฐานของยูเนสโก

๔. ประสานการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม หรือองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

๕. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการอนุรักษ์แหล่งอนุรักษ์ธรณีวิทยาและการจัดตั้งอุทยานธรณีของประเทศและรายงานผลการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและการจัดตั้งอุทยานธรณีของประเทศต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะรัฐมนตรี