การสมัครเป็นอุทยานธรณีโลก

ขั้นตอนการสมัครเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก

๑. คณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี เสนออุทยานธรณีประเทศไทยที่มีคุณสมบัติต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบจะทำการแจ้งมติแก่ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง สหประชาชาติ (ยูเนสโก) และคณะบริหารอุทยานธรณี (ชื่อพื้นที่)

๒. คณะบริหารอุทยานธรณี (ชื่อพื้นที่) จัดทำเอกสารแจ้งความจำนงและส่งร่างใบสมัครและเอกสารประกอบในการเป็นอุทยานธรณีโลกต่อสำนักงานเลขาธิการยูเนสโก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ผ่าน คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประเทศไทย ภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม

๓. ผู้สมัครเสนอเอกสารประกอบการสมัครผ่านคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๐ พฤศจิกายน

๔. ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม – ๓๑ มีนาคม สำนักงานเลขาธิการยูเนสโก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ดำเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารประกอบการสมัคร เมื่อครบถ้วนและถูกต้อง ตามแบบที่กำหนด จะส่งเอกสารให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ดำเนินการประเมินคุณค่าระดับสากลของ แหล่งธรณีวิทยาในพื้นที่ที่สมัครจากเอกสารประกอบการสมัคร

๕. ระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม – ๑๕ สิงหาคม ผู้ประเมินจำนวนไม่เกิน ๒ ท่าน ลงพื้นที่ ประเมินและจัดทำรายงานการประเมิน

๖. ในเดือนกันยายน สภาอุทยานธรณีโลกดำเนินการพิจารณาใบสมัคร โดยพิจารณาใน สำนักงานของเรื่องการประเมินแหล่งมรดกทางธรณีวิทยา และรายงานผลการประเมินจากการลงพื้นที่จริง โดย อาจมีข้อแนะนำเป็น ๓ แนวทาง ดังนี้

          ๖.๑ ยอมรับการสมัครและเสนอให้สำนักอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกนำเสนอให้ เลขาธิการ (Director-General) เพื่อบรรจุพื้นที่อุทยานธรณีที่สมัครในวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร ของยูเนสโกเพื่อพิจารณาในการประชุมในช่วงเดือนเมษายน เมื่อพิจารณาเห็นชอบแล้ว ก็จะได้เป็นอุทยานธรณี โลกของยูเนสโก และจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของเครือข่ายอุทยานธรณีโลกต่อไป

          ๖.๒ เลื่อนการสมัครออกไปไม่เกิน ๒ ปี เพื่อทำการปรับปรุง และอุทยานธรณีที่สมัครจะต้องทำรายงานว่าได้ดำเนินการตามคำแนะนำอย่างไรบ้าง และสภาอุทยานธรณีโลกจะพิจารณา ผลการดำเนินการแล้ว อาจมีข้อเสนอแนะ คือ การยอมรับการสมัครและส่งตามขั้นตอนของข้อ ๖.๑ หรือปฏิเสธ การสมัคร ซึ่งอุทยานธรณีที่ได้รับการปฏิเสธหากประสงค์จะสมัครอีกครั้งต้องเริ่มต้นขั้นตอนใหม่ตั้งแต่ต้น

             ๖.๓ ปฏิเสธการสมัครและหากประสงค์จะสมัครอีกครั้งต้องเริ่มต้นขั้นตอนใหม่ตั้งแต่ต้น

ภายหลังได้รับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกแล้ว จะมีการประเมินซ้ าทุกๆ ๔ ปี หากไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะได้รับใบเหลืองให้ระยะเวลาดำเนินการปรับปรุงมาตรฐาน ๒ ปี หากประเมินไม่ ผ่านอีกครั้งจะได้รับใบแดงและถูกปลดออกจากการเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก  (ดูขั้นตอนการสมัคร)

                     แบบประเมินตนเองเพื่อเป็นอุทยานธรณีระดับโลก