กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

การได้ขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานธรณีโลก มีสถานะทางกฎหมายถูกผูกติดกับการเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกหรือไม่?

                 อุทยานธรณีโลกของยูเนสโกไม่มีความผูกพันในทางกฎหมาย แต่แหล่งมรดกทางธรณีวิทยาที่อยู่ในเขตอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกจะได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายของประเทศ ท้องถิ่น ภูมิภาค หรือชนพื้นเมืองที่มีอยู่แล้วตามความเหมาะสม บทบัญญัติของอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกไม่ได้มีข้อบังคับเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนที่เกิดขึ้นในอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก แต่กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นนี้ ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่มีอยู่ของประเทศ ท้องถิ่น ภูมิภาค หรือชนพื้นเมืองของประเทศนั้นๆ

พระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ 2562

พื้นที่อุทยานธรณีที่มีขอบเขตอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติฯ ให้ใช้กฏหมายของพื้นที่นั้นในการกำกับดูแล

พระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.ศ. 2551.

การดำเนินงานของอุทยานธรณีที่เกี่ยวข้องกับ ซากดึกดำบรรพ์ ให้ยึดหลักใช้กฏหมายคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ ในการดำเนินกิจกรรม ศึกษาวิจัย อื่นๆ ฯลฯ