News Geopark Thailand

กรมทรัพยากรธรณี ดำเนินการภายใต้นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในด้านการสร้างการรับรู้ การให้การศึกษา ยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายสุรชัย ศิริพงษ์เสถียร ผู้อำนวยการกองธรณีวิทยาพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แหล่งมรดกธรณี “เลยดั้น” อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อหารือร่วมกับคณะอาจารย์โรงเรียนบ้านห้วยกระโปะและผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลหลักด่าน ในการพัฒนาแหล่งมรดกธรณีเลยดั้นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านธรณีวิทยา โดยการสำรวจและจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงธรณีวิทยาบริเวณแหล่งมรดกธรณีเลยดั้นและจัดทำแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยา ณ โรงเรียนบ้านห้วยกระโปะอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ทางธรณีวิทยาให้กับนักเรียนและผู้ที่สนใจ ทั้งนี้ แหล่งมรดกธรณีเลยดั้น และโรงเรียนห้วยกระโปะ (โรงเรียนอุทยานธรณี) เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานธรณีเพชรบูรณ์ ซึ่งกำลังจะมีการประเมินเพื่อรับรองการเป็นอุทยานธรณีประเทศไทยในเร็ว ๆ นี้

 

กองธรณีวิทยา ส่วนอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

Copyright © 2019 DMR | All Rights Reserved